MR

Sinds 1 februari 1982 geldt in ons land de wet Medezeggenschap Onderwijs. In de medezeggenschapsraad (MR) van SLS de Tijstream kunnen drie ouders en drie leerkrachten plaatsnemen.

Dit schooljaar bestaat de Medezeggenschapsraad uit:

Ouders:

 Klaske Miedema , voorzitter.

 Albert Veenstra, secretaris

 Ronnie Veldema 

Leerkrachten:

· Metsje Gerlsma

· Chantal Brunt

·In het MR-reglement staat het een en ander nauwkeurig uitgewerkt. In grote lijnen kan de taak als volgt worden omschreven;

· De MR kan alle aangelegenheden, die met school te maken hebben, bespreken.

· Over allerlei zaken kunnen aan het schoolbestuur voorstellen worden gedaan en standpunten bekend worden gemaakt.

· In het reglement is vastgesteld over welke zaken de MR mag adviseren en waar al of niet instemming is vereist.

· De MR heeft ook de taak openbaarheid en het onderling overleg te bevorderen.