Visie

SLS De tijstream wil een ambitieuze school zijn waar kinderen samen leren, samen leven & samen leren Samenleven.

We werken vanuit de waarden vertrouwen, betrokkenheid, gelijkwaardigheid, respect en groei.

 

Identiteitsrijk onderwijs:

We willen een school zijn waar we samen leren samen te leven, door de ander en elkaars overtuigingen in te sluiten in plaats van uit te sluiten. Gelijkwaardigheid en respect zijn hierbij terugkerende waarden.

 

Leren meer dan kennis alleen:

Ervaren, overdenken, weten en experimenteren zijn de vier belangrijke kenmerken van de leerontwikkeling. Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen het beste tot groei komen wanneer al deze elementen worden aangeboden. 

Dit vraagt van leerkrachten en kinderen dat zij speels en doelbewust kunnen schakelen tussen deze elementen. De leerkracht is flexibel in de rol van instructeur, coach en facilitator. Hij/zij kan zowel groepsgericht als individueel leerprocessen begeleiden. 

 

Doorgaande leerlijn:

Ieder kind heeft een eigen talent en een eigen ontwikkellijn. 

Als team van de tijstream zien wij het als onze taak om kinderen te stimuleren door een breed aanbod van mogelijkheden. Onze leeromgeving bevindt zich zowel binnen als buiten de school. We zijn een kindcentrum in oprichting. In dit kindcentrum willen we proactief samenwerken vanuit een doorgaande ontwikkellijn voor kinderen van 0-12 jaar. Door aan te sluiten bij het ontwikkelniveau van onze leerlingen en door hen uit te dagen om steeds een niveau verder te gaan, willen we het beste uit ieder kind halen. Centraal staat het ontwikkelen van ondernemende 21e eeuwse vaardigheden, zodat leerlingen in staat zijn om hun eigen plek te creëren in de maatschappij. 

 

Samenwerken:

We willen kinderen eigenaarschap over hun eigen leerontwikkeling geven. Vanuit betrokkenheid stimuleren we steeds de mogelijkheid tot samenwerking, zodat kinderen zich optimaal ontwikkelen en in en door samenwerking met anderen groeien. 

 

Wij streven naar partnerschap met ouders. Als ouders en school nauw samenwerken komen de talenten van kinderen beter tot bloei. Dit vraagt betrokkenheid tussen ouders, leerlingen, leerkrachten, onderwijsassistenten, pedagogisch medewerkers en directie. We hebben vertrouwen in elkaars mogelijkheden en deskundigheid.

 

We willen een samenleving vormen waarin iedereen mee mag doen. Wij hebben bewust voor de term ‘Samenlevingsschool’ gekozen om onze school te duiden, omdat we vinden dat de term ‘samenwerkingsschool’ onvoldoende de lading dekt wanneer wordt gekeken naar welke rol de school in het dorp inneemt. We doen veel meer dan alleen met elkaar samenwerken! 

 

We zijn een school waar kinderen samen leren, samen leven & samen leren samenleven.